Ikona Facebook Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+
Nadarzyński Ośrodek Kultury
kontakt: tel. 22 729 89 15   /   e-mail: nok@nok.pl
BIP Ustawienia dostępności

Deklaracja dostępności

Nadarzyński Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie

do strony internetowej Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.


Data publikacji strony internetowej: 2016-05-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-25


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo; część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wszystkie treści wprowadzone po 23 września 2018 r. niezgodne ze standardami WCAG 2.1 zostaną

dostosowane do wymogów dostępności, a treści wprowadzone przed 23 września 2018 r. nie zostaną

poprawione, gdyż wiązałoby się to z dużym obciążeniem pracy ośrodka.
Strona posiada następujące narzędzia mające polepszyć dostępność strony:
▪ wersja kontrastowa
▪ zmiana wielkości czcionki
▪ załączniki posiadające tekst alternatywny
▪ tłumacz migowy on – line
▪ na stronie internetowej można skorzystać ze standardowych skrótów klawiszowych


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-29


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową

jest Kamila Michalska, nok@nok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

+48 22 729 89 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej

oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej

lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego

sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości

filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,

o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę

otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny

dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego

terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy

realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia

wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny

może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny

odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do

informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony

internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek

do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Nadarzyński Ośrodek Kultury


• wejście główne - podjazd dla niepełnosprawnych
• wejście boczne - podjazd dla niepełnosprawnych
• toaleta dla niepełnosprawnych
• możliwość wejścia z psem przewodnikiem
• pętla indukcyjna na stanowisku obsługi interesanta w kasie
• pętla indukcyjna w Sali Widowiskowej - zadanie zrealizowane dzięki Konwersja Cyfrowa Domów Kultury https://nok.pl/konwersja-cyfrowa-domow-kultury
• brak: windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących,
• możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego on – line
• oznaczenia pomieszczeń na parterze tabliczkami z alfabetem Braille'a
• oznaczenia kontrastowe schodów
• oznaczenie fakturowe dojść do schodów na parterze i w piwnicy


świetlica NOK w Parolach


• wejście główne - szerokie drzwi, wejście z poziomu chodnika prowadzącego do świetlicy
• wejście boczne - podjazd dla niepełnosprawnych
• toaleta dla niepełnosprawnych
• możliwość wejścia z psem przewodnikiem
• brak: urządzeń dla niewidomych i słabowidzących,
• pętla indukcyjna przy biurku instruktora - zadanie zrealizowane dzięki Konwersja Cyfrowa Domów Kultury https://nok.pl/konwersja-cyfrowa-domow-kultury
• możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego on – line
• oznaczenie kontrastowe schodów


świetlica NOK w Rozalinie


• wejście boczne - podjazd dla niepełnosprawnych
• toaleta dla niepełnosprawnych
• możliwość wejścia z psem przewodnikiem
• brak: windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących,
• pętla indukcyjna przy biurku instruktora - zadanie zrealizowane dzięki Konwersja Cyfrowa Domów Kultury https://nok.pl/konwersja-cyfrowa-domow-kultury
• możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego on – line
• oznaczenie kontrastowe schodów
• oznaczenie fakturowe dojść do schodów


świetlica NOK w Urzucie


• wejście główne - szerokie drzwi, wejście bezpośrednio z poziomu chodnika prowadzącego do świetlicy
• wejście boczne - brak podjazdu dla niepełnosprawnych
• toaleta dla niepełnosprawnych
• możliwość wejścia z psem przewodnikiem
• brak: windy, urządzeń dla niewidomych i słabowidzących,
• pętla indukcyjna przy biurku instruktora - zadanie zrealizowane dzięki Konwersja Cyfrowa Domów Kultury https://nok.pl/konwersja-cyfrowa-domow-kultury
• możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego on – line
• oznaczenie kontrastowe schodów
• oznaczenie fakturowe dojść do schodów


Oficyna Kultury w Młochowie
• wejście główne - drzwi dwuskrzydłowe, wejście bezpośrednio z pozycji chodnika
• toaleta dla niepełnosprawnych
• możliwość wejścia z psem przewodnikiem
• winda
• możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego on – line

Dostępność publiczna

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Aktualności

Letnie półkolonie
Zapraszamy dzieci urodzone w latach 2012-2016

Informacja
W dniu 31 maja NOK będzie nieczynny. W tym dniu zajęcia stałe nie odbywają się.
Uwaga, zmiana systemu zapisu na półkolonie!!!
Warunkiem zapisania dziecka na półkolonie letnie jest posiadanie konta na stronie www.strefazajec.pl
26.05.2024
Koncert interaktywny „Rodzina, ach Rodzina” z BAWmyMUZYKĄ
Wykonane na żywo najpiękniejsze piosenki o rodzinie dla Małych Pociech i ich Rodziców.

Ten! Teatr zakwalifikowany do XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych "effka"!
Młodzi artyści z Ten! Teatr wezmą udział w prestiżowym festiwalu teatralnym
wszystkie aktualności