tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

Ochrona danych

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

 

*Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót "Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych".

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

*Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

 • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

*Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

 

*Co znajduje się na stronie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

 • Dane kontaktowe Administratora: Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Pl. Poniatowskiego 42,
  05-830 Nadarzyn, tel/fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- Iwona Obarzanek e-mail: iod@cbi.org.pl

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 • prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji (wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
 • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
 • prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
 • prawo do sprostowania danych - w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 • prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w instytucji Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przechowywane są przez okres wymagany przez Prawo o, umowę podpisaną z placówką.
 • marketingowym oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW NEWSLETTERA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Nadarzyński Ośrodek Kultury informuje, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury reprezentowany przez Dyrektora, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel/fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@cbi.org.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera oraz przesyłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pan / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także prawo przenoszenia danych.
 • Z uwagi na fakt, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego - subskrypcji i przesyłania newslettera ma Pani / Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwi subskrypcję oraz przesyłanie newslettera.

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn i będą usuwane z bazy administratora tj. Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

 1. Dane kontaktowe Administratora: Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel/fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@cbi.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturyoraz rozporządzeń wykonawczych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn.
 10. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W NADARZYŃSKIM OŚRODKU KULTURY

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję, iż od dnia 25 maja 2018 r. dane Państwa oraz dzieci biorących udział w „Letnich Warsztatach Artystycznych” będą przetwarzane przez Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn.

 

Dane kontaktowe Administratora:

Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel/fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@cbi.org.pl

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przechowania przez okres wymagany przez Prawo w siedzibie Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

- organizacji wyjazdów podczas „Letnich Warsztatów Artystycznych” w tym zgłoszenia do ubezpieczenia PZU.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

 

W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 • prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji (wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
 • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
 • prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
 • prawo do sprostowania danych - w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 • prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec przetwarzania danych celach marketingowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w instytucji Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym.
 • Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DO POSTĘPOWAŃ ZAKUPOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Nadarzyński Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel/fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy iod@cbi.org.pl)
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w przypadku postępowań publicznych także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Nadarzyński Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel/fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy iod@cbi.org.pl)
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  - 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Państwa dane będą przechowywane od czasu zakończeniu umowy najmu lub dzierżawy przez okres 10 lat.
  Pani/Pana dane osobowe - jeżeli z Panią/Panem zostanie zawarta umowa najmu - dokumenty finansowe będą przechowywane przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zakończono wykonanie umowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
  - 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń będą przechowywane przez okres 3 lat od ich uzyskania lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych.
 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 6. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi zawarcie umowy.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NADARZYŃSKI OŚRODEK KULTURY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadarzyński Ośrodek Kultury reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel/fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl zwanym dalej NOK.
 2. W NOK wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (adres: iod@cbi.org.pl) lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • przeprowadzenia rekrutacji na zajęcia prowadzone przez NOK podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i zawarcia umowy - uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez NOK oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1lit. c RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonych zgód w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) - np. prezentacja wizerunku. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 2. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczestnik będzie uczęszczał będzie do NOK, a w przypadku nieprzyjęcia na zajęcia do NOK - przez okres jednego roku.
 3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zobacz również:

» Historia » Kontakt » Ludzie NOK

Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Archiwalne materiały dostępne są na poprzedniej wersji naszej strony
internetowej, dostępnej pod adresem: archiwum.nok.pl